CAPACITOR CLZ 525/15 5252V 15kVAR LV

Chat untuk Stok

Rp. 1.675.350,-

15% Rp. 1.971.000,-

2CRCLF15

CAPACITOR CLZ 525/15 5252V 15kVAR LV

CAPACITOR CLZ 525/20 5252V 20kVAR LV

Chat untuk Stok

Rp. 1.922.700,-

15% Rp. 2.262.000,-

2CRCLF20

CAPACITOR CLZ 525/20 5252V 20kVAR LV

CAPACITOR CLZ 525/25 5252V 25kVAR LV

Chat untuk Stok

Rp. 2.669.850,-

15% Rp. 3.141.000,-

2CRCLF25

CAPACITOR CLZ 525/25 5252V 25kVAR LV

CAPACITOR CLZ 525/30 5252V 30kVAR LV

Chat untuk Stok

Rp. 3.204.500,-

15% Rp. 3.770.000,-

2CRCLF30

CAPACITOR CLZ 525/30 5252V 30kVAR LV

CAPACITOR CLZ 525/40 5252V 40kVAR LV

Chat untuk Stok

Rp. 4.271.675,-

15% Rp. 5.025.500,-

2CRCLF40

CAPACITOR CLZ 525/40 5252V 40kVAR LV

CAPACITOR CLZ 525/50 5252V 50kVAR LV

Chat untuk Stok

Rp. 5.980.345,-

15% Rp. 7.035.700,-

2CRCLF50

CAPACITOR CLZ 525/50 5252V 50kVAR LV

POWER ANALYZER CVM B100

Chat untuk Stok

Rp. 10.451.430,-

15% Rp. 12.295.800,-

1CRVMB10

POWER ANALYZER CVM B100

POWER ANALYZER CVM B150

Chat untuk Stok

Rp. 15.625.338,-

15% Rp. 18.382.750,-

1CRVMB15

POWER ANALYZER CVM B150

POWER ANALYZER CVM C10

Chat untuk Stok

Rp. 4.200.318,-

15% Rp. 4.941.550,-

1CRVMC10

POWER ANALYZER CVM C10

POWER ANALYZER CVM C4

Chat untuk Stok

Rp. 1.941.188,-

15% Rp. 2.283.750,-

1CRVMC04

POWER ANALYZER CVM C4